ตารางปฏิบัติงานของกลุ่ม D

 

 

วัน

ภารกิจ

อุปสรรค์

ผู้รับผิดชอบ

 

จันทร์

 

 

 

 

 

 

อังคาร

 

 

 

 

 

 

พุธ

 

 

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

 

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

เสาร์

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ลายมือชื่อ................................................

                                                                                                                   (......................................................)

                                                                                                                     ครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางปฏิบัติงานของกลุ่ม D

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

                 สมาชิก

 

         ด.ช.พลรัตน์          จันทร์อ่อน       เลขที่ ๗

         ด.ช.อภิสิทธิ์          ตวงทรัพย์       เลขที่ ๑๓

         ด.ญ.กัลยา      ดวงพล           เลขที่ ๑๕

         ด.ญ.ณิชา       สิงหชาติ         เลขที่ ๒๒

         ด.ญ.พิมผกา    ชิณวงษ์               เลขที่ ๒๗

         ด.ญ.วนิศรา          สร้อยประดับ    เลขที่ ๓๒

         ด.ญ.ศศิธร      หวังแก้ว               เลขที่ ๓๕

         ด.ญ.ศศิวิมล         พุ่มงาม           เลขที่ ๓๖

         ด.ญ.สุภารัตน์  ลาช้อน           เลขที่ ๓๙

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

 

Comment

Comment:

Tweet